III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “SMART SOCIETY 2020”

2 – 3  April  2020

POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA, Contact: NUIFE office, 4/6 Pulaskiego str., 4/6 42-200 Czestochowa,  tel: +48 34 368 42 70, fax +48 34 324 96 62, email: nuife@ap.edu.pl, www.nuife.ap.edu.pl

 

 

Misją III Międzynarodowego Kongresu Nauki SMART SOCIETY 2020 jest organizacja wielowymiarowej platformy umożliwiającej współpracę środowiska akademickiego i biznesowego celem generowania nowych obszarów wiedzy oraz umożliwienia swobodnej wymiany informacji i doświadczeń,  biorąc pod uwagę współczesne tendencje, kluczowe czynniki i osobliwości rozwoju i technologii społeczeństwa informacyjnego w warunkach zrównoważonego cyfrowego społeczeństwa.

 

 

 

TEMAT KONGRESU / CONGRESS TITLE„NAUKA I BIZNES W GOSPODARCE CYFROWEJ” “SCIENCE AND BUSINESS IN DIGITAL ECONOMY”

 

 

PROGRAM RAMOWY / FRAMEWORK PROGRAMME

2 kwietnia (czwartek) / April 2 (Thursday)

9.00-10.00 Rejestracja uczestników Registration of participants
10.00-10.30 Otwarcie kongresu Congress opening ceremony
10.30-11.30 Panel dyskusyjny 1: Nauka i biznes na rzecz języka, kultury i komunikacji. Discussion panel 1: Science and business in language, culture, and communication
11.30-11.50 Przerwa kawowa Coffee break
11.50-13.00 Panel dyskusyjny 2: Nauka i biznes w innowacjach, pracy i społeczeństwie. Discussion panel 2: Science and business in innovation, work, and society
13.00-14.00 Obiad Lunch
14.00-16.00 I debata plenarna: Naukowcy: Nauka i biznes w kontekście gospodarki cyfrowej. Plenary debate I: Scientists: Science and business in the context of digital economy
16.00-17.00 Dyskusja – prezentację uczelni i firm Discussion – presentation of universities and companies
16.00-17.00 Posiedzenie członków NUIFE Meeting of NUIFE members
19.00 Bankiet Banquet

 

3 kwietnia (piątek) / April 3 (Friday)

9.00-10.00 Panel dyskusyjny 3: Nauka i biznes na rzecz zdrowia, środowiska, rozwoju Discussion panel 3: Science and business in health, environment, and development
10.00-11.00 Panel dyskusyjny 4: Nauka i biznes w technologiach, kreatywności i implementacji. Discussion panel 4: Science and business in technology, creativity, and implementation
11.00-11.20 Przerwa kawowa Coffee break
11.20-13.20 II debata plenarna: Biznesmeni + profesorowie uczelni: Nauka i biznes odzwierciedleniem gospodarki innowacyjnej (Europa – Azja  – Afryka – Ameryki). Plenary debate II: Businessmen + university professors: Science and business as the reflection of innovative economy (Europe – Asia – Africa – Americas)
11.20-13.20 Międzynarodowy konkurs studenckich projektów start-upowych. International student competition of start-up projects
13.20-14.00 Zakończenie kongresu, wręczenie nagród Congress closing ceremony and award ceremony
15.30 Uroczysty obiad Ceremonial lunch

 

O KONGRESIE / ABOUT THE CONGRESS:

 

 

1. PUNKTY KLUCZOWE W RAMACH KONGRESU / MEASURES (EVENTS) IN THE FRAMES OF THE CONGRESS

1

Panel dyskusyjny w formacie 6-osobowym: 1 moderator panelu + 5 przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji rządowych i pozarządowych. Six-person discussion panel: 1 panel moderator + 5 representatives of scientific, business, government, and non-government organizations
2 Debata plenarna w formacie wystąpień 5-minutowych oraz 5-minutowych sesji Q&A. (Zgłoszenie wraz z proponowanym tematem wystąpienia prosimy składać w terminie do 15.02.2020 r.) Plenary debate structured around five-minute presentations and five-minute Q&A sessions (Applications with suggested presentation topics are to be submitted by 15.02.2020)
3 Posiedzenie NUIFE: 1 przedstawiciel z każdej uczelni NUIFE Meeting: 1 representative per university
4 Publikację artykułów związanych z tematyką paneli kongresu (Złożenie artykułów według wytycznych Periodyku Naukowego Akademii Polonijnej – PNAP zgodnie z tematyką paneli w terminie do 15.03.2020 r.) Publication of articles thematically connected with the congress panels. (Articles are to be submitted in accordance with the Scientific Journal of Polonia University – PNAP guidelines and topics of the panels by 15.03.2020)
5 Realizacja międzynarodowego konkursu studenckich projektów start-upowych zgodnych z tematyką kongresu. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

Etap A – pierwszy etap (w uczelni uczestniczącej) rywalizacja projektów badawczych/koncepcji biznesowych

Etap B – drugi etap (1 projekt na uczelnię) najlepszy wyłoniony projekt z każdej uczelni do międzynarodowego konkursu projektów.

 

The realization of the international student competition of start-up projects, according to the Congress topics.  The competition will be held at two stages:

Stage A – the 1-st  stage (at the participating university) – is  the competition of the research projects/business-ideas;

Stage B – the 2-nd stage (1 project per university) the best project selected by each university for the international competition of projects

6 Możliwość udziału w kongresie na odległość za pośrednictwem wiedokonfrencji It is possible to participate in the congress remotely, via a video conference.

 

2. WAŻNE TERMINY / IMPORTANT DATES

15.02.2020 – Rejestracja / Registration

15.02.2020 – Zgłoszenie do debaty plenarnej wraz z proponowanym tematem wystąpienia / Submission of plenary debate applications together with suggested presentation topics

20.02. 2020 – Opłata za uczestnictwo w kongresie / Congress participation fee payment

15.03.2020 – Złożenie artykułów według wytycznych PNAP zgodnie z ustaloną tematyką paneli / Article submissions in accordance with PNAP guidelines and agreed panel topics

02.04.2020 – Rozpoczęcie Kongresu / Congress Start Date

 

3. JĘZYKI KONGRESU: ANGIELSKI, POLSKI / CONGRESS LANGUAGES: ENGLISH, POLISH

 

4. ORGANIZATORZY / ORGANIZERS:

  • Polonia University in Czestochowa, Poland, ap.edu.pl

His Magnificence, Rector, Prof. Ph.D. dr h.c. Andrzej Krynski

  • Collegium Humanum – Warsaw Management University, Poland, humanum.pl :

Branches:

-Collegium Humanum Varšavská univerzita managementu,

-Frýdek-Místek, SlovakiaCollegium Humanum Varšavská univerzita managementu,

-Praha, the Czech RepublicCollegium Humanum – Warsaw Management University, Andijan, Uzbekistan

His Magnificence, Rector, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

  • Foundation Institute for Education and Development, Czestochowa, Poland

Prof. Ph.D. Maciej Rudnicki

  • Network of Universities in Free Enterprise (NUIFE)

Prof. Ph.D. Wladyslaw Majkowski

 

5. CONGRESS-ASSOCIATED ORGANISATIONS

 

 

 

6. CONGRESS DIRECTORATE:

Congress Director: Mr Oskar Zasada Ph.D.

Secretary General: Mr Andrzej Galaidin, MA

Assistant secretary: Ms Martyna Smyła, MA

Technical assistant: Mr Daniel Czarnecki, MA

Financial office: Ms Sylwia Sztajner, MA

Contact: email: nuife@ap.edu.pl