19-20 kwietnia 2018 roku w mieście Częstochowa, (Rzeczpospolita Polska), w Akademii Polonijnej oraz w InstytucieEkonomicznym w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Imienia Wadyma Het’mana” odbywał się Międzynarodowy Kongres Naukowy

MiędzynarodowyKongres Naukowy polłczył pracę czterech konferencji :

  • ІІІ Międzynarodową Konferencję Naukową “Globalne aspekty światowego gospodarstwa i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarki”(moderator – profesor Sergij Huszko);
  • Konferencję Naukową “Polityka słowna i praca socjalna w kontekście problemów człowieka ХХІ stulecia”(moderator – profesor Władysław Majkowski);
  • Konferencję Naukową “Stulecie niepodległości Polski w naukach humanitarnych “(moderator – profesor Wojciech Podleski);
  • Międzynarodową Konferencję Naukową “Problemu ekologii i zdrowia”(moderator – profesor Switłana Wołoszańska).

Organizatorzy konferencji:

Akademia Polonijna oraz Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Imienia Wadyma Het’mana”

Współorganizatorami wystąpili:

– L’université Internationale Jean-Paul II de Bafang (KAMЕРУН)
– L’université Catholique Saint Jérôme de Douala (KAMEРУН)
– Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (ЛАТВІЯ)
– International University in Rabat (MАРОККО)
– Universidade de Évora (ПОРТУГАЛІЯ)
– University of Presov (СЛОВАЧЧИНА)
– Technical University in Kosice (СЛОВАЧЧИНА)
– University of Oradea (РУМУНІЯ)
– Państwowa Akademia Ekologiczna Studiów Podyplomowych i Zarządzania (UKRAINA)
– Wschódnioeuropejski Uninwersytet Narodowy imienia Lesi Ukrainki (UKRAINA)
– Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu (UKRAINA)
– Filia Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Taszkencie (UZBEKISTAN).

W Polsce byli przedstawieni czołowi specjaliści, naukowcy i studenci z wielu państw świata : z Portugalii, Włoch, Kamerunu, Polski, Ukrainy, z Łotwy, Rumunii, Bułgarii oraz innych.

Z Akademią Polonijną (Częstochowa, Rzeczpospolita Polska) Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Imienia Wadyma Het’mana” współpracuje już ponad pięć lat w takich kierunkach, jak: współpraca naukowa, międzynarodowa mobilność akademicka, program “Podwójny Dyplom” i nie tylko. Nasza uczelnia wystąpiła organizatorem p (już po raz trzeci) tej Międzynarodowej Organizacji Naukowej. Łączy ona pracę pięciu sekcji : modelowania strategicznego systemów ukraińskich w warunkach niestabilności gospodarki; tendencji i priorytetów rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji; problemów ekologii i podwyższenia skuteczności energetycznej w światowej gospodarce; współczesnych form integracji szkoły przedprofilowej, profilowej oraz wyższej: europejskie tendencje i perspektywy.

Warto zaznaczyć że ta konferencja jednoczesne odbywała się w dwóch miastach: Częstochowie i Krzywym Rogu, gdzie jednocześnie odbywały się obrady i praca sekcji naukowych.

на YouTube

Ciepłe i przyjacielskie były słowa powitalne na uroczystym odkryciu kongresu rektora Akademii Polonijnej księdzaprofesora Andrzeja Kryńskiego.

Ksiądz profesor zaznaczył, żekongres naukowy w mieście Częstochowa przy współudziale przedstawicieli z wielu krajów sprzyja omawianiu problemów teraźniejszości w kontekście pytań ekonomicznych, ekologicznych, psychologicznych. To jest duże doświadczenie ludzkiego obcowania się i świetny moment jednoczenia się wszystkich naukowców z różnych krajów.

Wynikiem omawiania tematów stała się publikacja prac naukowych w czasopismie PNAP (http://www.pnap.ap.edu.pl) i prezentacja kilku monografii (https://nuife.ap.edu.pl/en/educator/books). IOprócz pytań naukowych, uczestnicy mieli możliwość dotknąć duchowości Rzeczypospolitej Polskiej, odwiedzić znany na cały świat klasztor na Jasnej Górze, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, słynną dawną bibliotekę klasztoru i posłuchać KrakowskąOrkiestręSymfoniczną oraz występu ansamblu piosenki i tańca “Śląsk”

 

 

 

 

W Krzywym Roguuczestników konferencji witał dyrektor Instytutu Ekonomicznego , doktor habilitowany, profesor Andrij Szajkan, który określił problemy współczesnej szkoływyższej na Ukrainieoraz perspektywy nauczaniaprofilowego w warunkach niestabilności gospodarki, życzył uczestnikom konferencji owocnej pracy.

Pracownicy edukacyjni z Krzywego Rogu dołączyli się dodoświadczenia europejskiego podczas dyskusji w ramach sekcji “Współczesne formy integracji szkoły profilowej i wyższej : europejskie tendencje i perspektywy”.W ten sam czas w Częstochowie odbyły się posiedzenia 4. sekcji, w których wzięli udział przedstawiciele wielu państw świata.

Uczestnicy konferencji w Krzywym Rogu mogli poznać ciekawe i treściwe wypowiedzie: głównego specjalisty zarządu oświaty i nauki Komitetu WykonawczegoRady Miasta Krzywego Rogu dr W. Polakowej pt “Model wartościowo-kompetencyjny absolwenta szkoły profilowej i wyższej w kontekście teorii pokoleń”; docenta, zastępcy dyrektora zpracy naukowo–pedagogicznej i wychowawczej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu dr W. Orłowa pt. “Konceptualne zasady budowy komunikacji na studiach wyższych”; asystenta katedry gospodarki międzynarodowej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu J.Szatałowa pt. “Realizacja praw do mobilności akademickiej przez europejskie programy edukacyjne”; zastępcy dyrektora szkoły № 70 w Krzywym Rogu О. Lizogub pt. “Nauczanie modulowo-rozwijające jak forma organizacji przygotowania przedprofilowego i profilowego w zakładach ogólnokształcących”; zastępcy dyrektora Liceum Przyrodniczo-Naukowego w Krzywym RoguG. Truchanenki pt. “STEM-edukacja jak innowacyjna technologia nauczania profilowego “; nauczyciela chemii Szkoły Ogólnokształcącej I – III stopniów № 58 w Krzywzm Rogu О.Simańko pt “Użycietechnologii informacyjny-komunikacyjnych w procesienauczania przedprofilowego i profilowego “.

Drugi dzień w Krzywym Rogu rozpoczął się z posiedzeń plenarnych, na których podczas dyskusji było przedstawionostudiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Ekonomicznym w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej „Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny Imienia Wadyma Het’mana”

Do uczestników konferencji studenckiej zwrócił się nasz kolega, a obecnie biznesmen w branży ІТ-technologii w USA i na Ukrainie Artem Kariawka. Wykładowcy, studenci instytutu i zaproszeni goście z kolegiów i techników z wielkim interesem słuchali o możliwościachwstępu “krzyżowego” na studia o i programachmobilności akademickiej.

Jewgen Szatałow, asystent katedrygospodarki międzynarodowej, opowiedział o własnym doświadczeniu studiów według programu “Podwójny Dyplom”. Głowa Rady Samorządu Studenckiego Instytutu Ekonomicznego w Krzywzm RoguAlinaKuzmycz na własnym przykładzie zademonstrowała, jak wiedza, otrzymana na studiach w instytucie, pomaga jej w prowadzeniupolityki młodzieżowej napoziomie ogólnoukraińskim.

W ramach posiedzeń sekcyjnych na konferencji pracowały jednocześnie kilka sekcji: ekonomiczna, prawna, inżynierii programowej oraz języków obcych. Tematyka odczytów studentów ogarniała szerokie spektrum problemów współczesnej gospodarki: od problemów managementu, audytu ekologicznego i skuteczności gospodarki energetycznej do problematyki ubezpieczenia i rynku finansowego. Studenci prezentowali wyniki własnych badań naukowych. Odczytom towarzyszyły żwawe dyskusje i omawianie wyników badań naukowych.

Studencka sekcjainżynierii programowej owocnie pracowała w ramach ІІІ Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Globalne aspekty światowego gospodarstwa i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarki. Prowadził sekcję kierownik katedry, dr hab., profesor Ołeksandr Zełens‘kyj, naukowa szkoła którego jest znana daleko poza miastem i wykształcia wielu fachowych programistów.

Studenci fachu “Inżynieria oprogramowania” nie tylko studiują, ale i pracują nad własnymi programami, które oni zaprezentowali na konferencji. Studenci wydziału prawa również wzięli udział w studenckiej sekcji Międzynarodowej Konferencji Naukowej o tematyce prawnej. Przyszli prawnicy bronili swoje odczyty w na sali konferencyjnej. Występowali na sekcjach przeważnie studenci 3-5 roku studiów, młodsi studenci też dołączali się do pracy sekcji. Oni dosyć aktywnie zadawali swoje pytania.I to zrozumiano, przecież omawiane tematy były aktualne: prawna regulacja kryptowaluty,integracja europejska, suwerenność w warunkach globalizacji, problemy korporacji międzynarodowych itp.

Na polsko-ukraińskiej konferencji pracowało wiele sekcji, jedną z których stanęła studencka sekcja języków obcych. Kierował sekcją dr hab., profesor Ołeksandr Skydan.Po raz pierwszy tej sekcji brał udział przedstawiciel polskojęzycznej współnoty naukowej. Został im wykładowca języka polskiego Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Oleksy Kazakow, który reprezentował Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, gdzie ma studia magisterskie. Pan Oleksy powiedział o współczesnych metodach nauczania języka, pokazawszy przy tym wysoki poziom wiedzy, otrzymany zarówno na studiach tak i w praktycznej działalności.

Zaproszeni goście – studenci kolegiów i techników mogli też wziąc udział w„Team – building”, który przeprowadziła prezesRadySamorząduStudenckiego instytutu Alina Kuzmycz. Na „Team – building” uczestnicy mogli zapoznać się nawazajem i nabyć nowych umiejętności tworzenia zespołu. Znajomość odbyła się za pomocą “Koła pragnień”, gdzie studenci mogli opowiedzieć, co chcieliby otrzymać od studiów.

W ramach posiedzeń sekcyjnych na konferencji pracowały jednocześnie kilka sekcji: ekonomiczna, prawna, inżynierii programowej i języków obcych. Najwięcej uczestników miałasekcja ekonomiczna. Kierowały sekcją zastępca dziekana wydziału ekonomii i zarządzania, doktor ekonomii, docent katedry gospodarki i przedsiębiorczości Olga Nikołajczuk i zastępca kierownika Centrum Komunikacji Studenckich, doktor ekonomii, wykładowca katedry gospodarki i przedsiębiorczości Katarzyna Holikowa.

Wyniki konferencji w Krzywym Rogu podsumował dziekan wydziału ekonomii i zarządzania, dr hab. profesor katedry gospodarki i przedsiębiorczości Ołeksandr Temczenko, który życzył wszystkim uczestnikom kreatywności, inspiracji, nowych odkryć i osiągnięć.

Podczas „Team – building” do studentów zawitał przedstawiciel programu U – Report Ukraine Dienis Szabanin i razem z Aliną Kuzmycz opowiedział o programie i rozegrał prezenty. Nawiasem mówiąć, Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu nie zostawił bez uwagi swoich gości: wsystkch uczestników nagrodzono pamiętnymi prezentami i rozegrano cenne nagrody.

OPOWIADAJĄ UCZESTNICY KONGRESU

Dr Łarysa Kozłowska, docent, kierownik katedry języka ukraińskiego i literatury Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana:

“Z przyjemnością wspominamy Międzynarodowym Kongresie Nauki. Jeśli jednym słowem określić nasz wspólny humor, to to będzie ODŚWIĘTNE! Jesteśmy w zachwycie od europejskiego formatu przedsięwzięcia, który łatwo zjednoczył wysoki poziom naukowości z kreatywnością, demokratycznością, innowacyjnością. Myślimy, że temu sprzyjało i miejsce, bo czuliśmy się opromienionymi duchowością Jasnej Góry.Zespół, który reprezentował Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana w Częstochowie, zjednoczył wykładowców katedr różnych dziedzin nauki. Z nami byli i studenci, którzy sumiennie uczą się języka polskiegona uniwersytecie, a na konferencji reprezentowali projekty o polsko-ukraińskim partnerstwie wKijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Wadyma Hetmanaoraz perspektywy rozwoju dwustronnych komunikacjiturystycznych.Organizatorzy byli maksymalnie gościnni, żeby uczestnicy mogli poważnie podyskutować o globalnych wezwaniach światowemu gospodarstwu, omówić problemy ekologii i zdrowia, wyznaczyć się z perspektywami rozwojuobszaru informacyjnego i oświatowego. Ale przy tym atmosfera była nie prosto przyjacielska, a rodzinna, pozytywna, szczera, komfortowa. Co jeszcze pozostało na pamiątkę?Wiosenno-słoneczna paleta kolorów na przytulnych uliczkach Częstochowy, z gorzkawym posmakiem wonnej kawy i cukierniczych arcydzieł na aleji NajświętszejMaryji Panny. O czym marzymy? Oczywiście, żeby spotkać się za rok z nowymi i dawnymi przyjaciółmi!

Luminita Soproni University of Oradea, PhD – Globalization of the Romanian economy (Rumunia):

“Pracuję w uniwersytecie Oradea. Już po raz drugi biorę udział w konferencji naukowej w Częstochowie. Sprawiła ona na mnie bardzo dobre wrażenie. Znacznie polepszyła się jej organizacja i podniósł się poziom prowadzenia konferencji. Czekamy jeszcze na Państwa studentów, bo na nas sprawiła duże wrażenie pierwsza grupa studentów Instytutu Ekonomicznego w Krzywzm Rogu, którzy studiowali u nas w zeszłym roku. W 2018 również oczekujemy Państwa studentów na praktykę na uniwersytecie Oradea”.

Lubow Kwasnij, docent katedry gospodarki i managementu Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia Iwana Franki W Drohobyczu, członek Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy:

“W Częstochowie, na konferencji międzynarodowej, zorganizowanej przez Akademię, Polonijną jestem po raz pierwszy. Wrażenia mam bardzo i bardzo pozytywne. Uważam, że to nadzwyczajny wkład organizatorów konferencji w planie rozwoju nauki, rozwoju współpracy między naukowcami różnych krajów, co pozwala jednoczyć naukowe idei, wykorzystywać czołowe doświadczenie i, oczywiście, wymieniać się tym doświadczeniem dla rozwoju każdego kraju, każdej nauki w granicach gospodarstwanarodowego. Przyjechaliśmy w składzie naszych współpracowników, godząc ekonomistów i ekologów. Czyli taką zorganizowaną grupą przyjechaliśmy i wszyscy są bardzo zadowoleni z organizacji i prowadzenia konferencji. Życzymy wszystkim podalszych sukcesów w podniesieniupotencjału naukowego naszego kraju”.

Leszek Bednarczuk, profesor Akademii Polonijnej :

“Konferencja jest bardzo ciekawa i wywołuje duży interes wśród jej uczestników. Głównym moim przedmiotem jest badanie języka słowiańskiego i jego powstania – słowiańskie językoznawstwo, również studiowałem pochodzenie Słowian, ich praojczyznę, łączniki europejskie międzyjęzykowe. Wiele lat pracowałem w Krakowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej jako wykładowca, profesor. Teraz jestem na emeryturze. W Akademii pracuję od połowy lat 90. ubiegłego stulecia. Często bywałem na takich i podobnych konferencjach, lecz po raz pierwszy występowałem z odczytem na sekcji “Humanistyka. Lingwistyka”.

 

Swietłana Tereszczenko, docent katedry języka ukraińskiego i literatury Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana:

“To bardzo przedstawicielska, pięknie zorganizowana konferencja wysokiego poziomu. Na takiej konferencji jeatem po raz pierwszy. Zaskaczazaangażowanie ludzi w swoich badaniach. Jako lingwistę cieszy mnie, że konferencja odbywa się, praktycznie, w trzech językach (polski, angielski, ukraiński), przy tym jednocześnie. Wszystko dostępnie i zrozumiane. Wrażenia naszych studentów też są bardzo pozytywne. Z naszego uniwersytetu ich przyjechało na konferencję czworo i sześcioro wykładowców – to tylko z naszej katedry języka ukraińskiego i literatury”.

Iryna Wasylczuk, profesor (Instytut Ekonomiczny w Krzywym Rogu:

“Najbardziej imponujemito, że podejmowano na konferencji różne zagadnienia, które mnie ciekawią, a mianowicie: stały rozwój. Więc, to konferencja kierunku ekologicznego i konferencja kierunku socjalnego. Dzisiaj są to bardzo ważne pytania, ponieważ powstaje gwałtowna potrzeba przetrwania ludzkości, i dlatego podejmowanie tych problemów jest bardzo aktualne”.

Jose Belou, pracownik “Nowobanku”(Portugalia, Lizbona):

“Pracuję nad analizą ekonomiczną i finansową banku. To projekt budownictwa dużych dróg, potrzebnych dla naszego państwa. Zaprosił mnie na konferencję profesor Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu i Akademii Polonijnej Wołodymyr Kuliszow. Z dużym zadowoleniem przyjąłem tępropozycję i wziąłem udział w pracy konferencji dla prezentacji systemu bankowego Portugalii. Spodziewam się na podalszą współpracę z Instytutem Ekonomicznym w Krzywym Rogu i Akademią Polonijną”.

Andrzej Mirski, profesor Akademii Polonijnej:

“Bardzo cieke, że w jednym miejscu spotkali się pedagodzy, geolodzy, ekonomiści, psycholodzy i potrafili wymienić się doświadczeniem. To jest bardzo współczesne podejście. Już przyjeżdżałem do Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu, bardzo mi tam się spodobało, więc mam nadzeję na rozwój podalszej współpracy”.

Mirosława Skalik, dr hab., wykładowca Akademii Polonijnej (Częstochowa):

“Współpraca międzynarodowa daje nam bardzo dużo: pogląd na naukę pod kątem różnych języków, różnych krajów. To jest bardzo ciekawe doświadczenie: wzajemne poznanie wspólnych poglądów na naukę przyjaźnych do siebie krajów. Więc warto czekać na nowe spotkania. Oczekuję na nowy dialog, wspólną konferencję, wspólną integrację. Zachęcam wszystkich do takiej współpracy”.

 

Mychajło Alochin (Skoła Ogólnokształcąca № 122 w Krzywym Rogu):

“Pewne dołączenia się fachowych trenerów i psychologów, którzy pracują z nauczycielami, pomagają nawiązać bardziej efektywną wewnętrzną fachową komunikację, pokonać stres, zmartwienie i dojść do rozumiania potrzeb w przemianach”.

Wolodymyr Kuliszow, profesor katedry gospodarki międzynarodowej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Państwowej Uczelni Wyższej “Kijowski narodowyuniwersytet ekonomiczny imienia Wadima Hetmana”, profesor Akademii Polonijnej(Częstochowa), zasłużony oświatowiec Ukrainy:
“Nasi studenci studiują w Akademii Polonijnej (Częstochowa, RzeczpospolitaPolska) na pierwszym roku studiów magisterskich za fachem “Ekonomia”. Są toAlina Barchota, Oksana Burawcowa, Anastazyja Beskrowna, Kateryna Bartnik, Natalia Suzdal. Po zakończeniu miesięcznego nauczania one będą skierowane na praktykę produkcyjną według programu ERASMUS do uniwersytetu w Rumunii(miasto Oradea). Mogę z pewnością zaznaczyć, że są to najlepsze studentki, o czym również świadczą ich dyplomy z wyróżnieniami”.

Alina Barchota, studentka:

“Bardzo mi się podoba studiować na Akademii. Zajęcia tu się odbywają w języku angielskim. Akademia ma najnowsze wyposażenie, więczajęciasą bardzo ciekawie i niezwykle. Często oglądamy różne wideo, są debaty, rokowania, uczyma się języka polskiego i zapoznajemy się z polską kulturą, gramy w gry poznawcze. Jestem bardzo wdzięczna rodzicom i naszemu instytutowi za możliwość studiować według programu “Podwójny Dyplom”, ponieważ ten program otworzył dla mnie nowe horyzonty i przedstawil mnie świetnych ludzi”.

Anastazja Bruchanska, studenta 4roku fachu “Marketing”:

“19 – 20 kwietnia w Instytucie Ekonomicznym w Krzywym Rogu odbyła się konferencjanaukowa. Uważam, że dla naszego instytutu to potężne wydarzenie. Chcę zaznaczyć wysoki poziom występującychoo i ich ciekawe odczyty. Więc, takie konferencje pozwalają wszystkim wykładowcom i studentom rozwijać się, rozwiązywaćproblemy ekonomiczne problemy i rozumieć stan rzeczy”.

Oprócz twórczego kontaktu naukowców na kongresie, dla jego uczestników byłozorganizowano występy zespołu piosenki i tańca “Śląsk” i Krakowskiej Orkiestry Symfonicznej, co nadało widzom duże zadowolenie i rozkosz. A jeszcze zwiedzanie światowej sławy klasztoru na Jasnej Górze, który słynnie z tego, że tu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który uważają za największą świątynię zarówno katolicy jak i prawosławni.

Oksana Burawcowa, studentka Akademii Polonijnej :

“Nam, studentom i gościom konferencji, wypadło szczęście pobyć na Jasnej Górze. Klasztor to najbardziej szanowana świątynia dla wiernych. Po raz pierwszy za długi czas była otwarta biblioteka klasztoru. Atmosfera tego miejsca przeraza. Pisma święte są datowane 17-18 stuleciem, prace z matematyki i anatomiii to tylko odrobina, w porównaniu do tej liczby prac, co tam się zachowuje”.