Zapraszamy do uczestnictwa i udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Globalne aspekty ekonomii światowej i stosunków międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej», która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie (Polska).

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (POLSKA)
 • INSTYTUT EKONOMICZNY W KRZYWYM ROGU NARODOWEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO IMIENIA WADYMA HETMANA W KIJOWIE (UKRAINA)

WSPÓŁORGANIZATORAMI KONFERENCJI:

 • LONDONCOLLEGEOF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES (WIELKA BRYTANIA)
 • UNIVERSITY OF BUSINESS & INTERNATIONAL STUDIES (SZWAJCARIA)
 • L’UniversitÉ Internationale Jean-Paul II de Bafang (KAMERUN)
 • L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE SAINT JÉRÔME DE DOUALA (KAMERUN)
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (ŁOTWA)
 • UNIVERSITY OF PRESOV (SŁOWACJA)
 • UNIVERSITY OFORADEA(RUMUNIA)
 • national university of “kyiv-mohyla academy” (UKRAINA)
 • lesya ukrainka eastern european national university (UKRAINA)
 • DROHOBYCHIVANFRANKOSTATEPEDAGOGICAL UNIVERSITY (uKRAINA)

SEKCJE TEMATYCZNE:

 1. Modelownie strategiczne systemów zarządzania w warunkach niestabilności gospodarki.
 2. Tendencje i priorytety rozwoju stosunków międzynarodowych w warunkach globalizacji.
 3. Problemy ekologii i podwyższania efektywności energetycznej w światowej gospodarce.
 4. Obszary edukacji, nauki i informacji: kształtowanie, efektywność i rozwój.

JĘZYKI KONFERENCJI – polski, ukraiński, angielski.

RADA NAUKOWA:

Andrzej Krynski – Ks. prof. dr hab. dr h. c., Rektor-Założyciel Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: sekretariat@ap.edu.pl

Andrii Shaikan – Prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: director@kneu.edu.ua

Tadeusz Bąk – ks. prof. dr hab., Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, e-mail: tedbak@wp.pl

Andrij Bojar – Dr hab., Prorektor ds Badań i Innowacji Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, e-mail: andrij.boyar@eenu.edu.ua

Helena Burunowa – prof. nzw. dr hab., Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: dziekan@ap.edu.pl

Maryna Czajkiwska – dr, Narodowego Uniwersytetu im. I. Miecznikowa w Odessie, e-mail: chmp@ukr.net

Wira Czewhanowa – dr, Dyrektor Katedry Ekonomii Przedsiębiorstwa i Zarządzania Personelem Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Yuria Kondratiuka w Połtawie, e-mail: ekonomica@pntu.edu.ua

Tomasz Dołęgowski – prof. nzw. dr hab, Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, e-mail: tomasz.dolegowski@sgh.waw.pl

Oleksandra Gumenna – dr, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”,  e-mail: gumenna@ukma.kiev.ua

Blaise Hameni – dr, Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: bhameni@yahoo.fr

Serhij Huszko – prof. dr hab., Pierwszy Zastępca Dyrektora ds działalności naukowo-pedagogicznej i pracy edukacyjnej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: dep.director_edu@kneu.edu.ua

Ioan Horga – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Historii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii i Nauk Komunikacyjnych Uniwersytetu w Oradea, e-mail: ihorga@uoradea.ro

Paweł Kazibudzki – dr, (MBA) Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: p.kazibudzki@ajd.czest.pl

Kamil Kardis – prof. dr hab., Uniwersytet w Preszowie, e-mail: kamil.kardis@unipo.sk

Abraham Kome – dr, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Bafang, e-mail: k_abra2006@yahoo.fr

Volodymyr Kuliszov – prof. dr hab., zasłużony oświatowiec Ukrainy, Kierownik Katedry Ekonomii Międyznarodowej Instytutu Ekonomicznego w Krzywym Rogu Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana w Kijowie, e-mail: kaf_me@kneu.dp.ua

Iveta Mietule – prof. dr hab., Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Akademii Technicznej w Rezekne, e-mail: mietule@inbox.lv

Abduhakim Mamanazarow – dr,  Dyrektor Katedry Nauk humanitarnych i Społeczno-Ekonomicznych, zastępca Kanclerza oddziału w Taszkencie Państwowego Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie, e-mail: abduhakim_bazarovich@mail.ru

Władysław Majkowski – ks. prof. dr hab., Akademia Polonijna w Częstochowie, e-mail: majk@wa.onet.pl

Andrzej Mirski – dr, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, e-mail:amirski@agh.edu.pl

Brice Megnono – dr, Uniwersytet Katolicki Świętego Hieronima w Duala, e-mail: megnono@hotmail.com

Łesia Petkowa – prof. dr hab., Dyrektor Katedry Ekonomii Międzynarodowej i biznesu Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Czerkasach,  e-mail: l_petkova@ukr.net

Adrian Pop – dr, Prodziekan ds. współpracy zagranicznej Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail:   
pu@ap.edu.pl

Alla Suriak – dr., docent Katedry Gospodarki Analitycznej i Ekonomii Środowiska Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, e-mail: surjak.alla@eenu.edu.ua

Luminita Soproni – dr, Uniwersytet w Oradea, e-mail: lumivoicu@yahoo.com

Bartosz Wanot – dr n. med., Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego ds. Koordynacji Badań Akademii Polonijnej w Częstochowie, e-mail: b.wanot@ap.edu.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Dla udziału w konferencji w terminie do 25 grudnia 2016 r. niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie do 10 stycznia materiałów konferencyjnych w formie elektronicznej na stronę http://ocs.kneu.dp.ua/ albo na e-mail: nuife.edu@gmail.com i wypełnić formularz rejestracyjny (https://goo.gl/forms/PyIjnnvRexgpvUkp2)

Dla referatów studenckich wymagana jest recenzja.

W ciągu dwóch dni autor otrzyma potwierdzenie. W przypadku braku wiadomości – prosimy Państw o wysłanie materiałów ponownie. Po uzyskaniu decyzji przyjęcia materiałów autor otrzyma wiadomość zwrotną. Po otrzymaniu materiałów planuje się wydanie monografii i materiałów konferencyjnych (dla sekcji studenckiej).

Monografia jako praca zbiorowa zostanie wydana po Konferencji oraz w materiałach konferencyjnych (dla sekcji studenckiej).

OPŁATA KONFERENCYJNA:

 • wniesienie opłaty konferencyjnej wynoszącej 40 euro (25 euro dla studentów), która obejmuje koszty udziału w konferencji, teczkę uczestnika, certyfikat uczestnika, publikacja artykułu w monografii wydanej po konferencji (na żądanie) lub materiały konferencyjne (dla sekcji studenckiej)*;
 • zaoczne uczestnictwo wynosi 20 euro (10 euro dla studentów);

Opłaty dodatkowe:

 • jeśli łączna liczba znaków w tekście przekracza 22000 – opłata jest większa o 5 euro  za kolejne 2000 znaków; opłata pocztowa (Państwa UE – 10 Euro, Ukraina i inne państwa – 5 euro);
 • drukowany egzemplarz monografii – 25 euro za 1 egzemplarz (elektronowa wersja monografii zostanie włożona do teczki uczestnika).

*termin dokonania opłaty – do 01 lutego 2017 roku

(skan kopię dokumentu dokonania opłaty należy wysłać na adres e-mail)

Istnieje możliwość zapewnienia uzyskania dokumentów wizowych.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy konferencji organizują samodzielnie. Lista hoteli dla rezerwacji są na stronie http://ocs.kneu.dp.ua/

Obrady będą przeprowadzane w formacie wygłaszania referatów (z prezentacją w formacie .ppt/.pptx/.pdf). Czas wygłaszania referatów do 10 minut, dyskusja – 10 minut.

WYMOGI EDYTORSKIE

Objętość artykułów naukowych do kolektywnej monografii: 20000-22000 znaków.

Objętość informacji do materiałów konferencji (sekcja studencka): 3000-2500 znaków.

Marginesy lewy, prawy, dolny i górny –2,0 cm.

Czcionka tekstu: Times New Roman 10,5 pkt, interlinia 1 pkt, wcięcia akapitów:1 cm.

Wzory matematyczne, tabele, rysunki wykonuje się za pomocą programu MS Office.

Dla rysunków i tabel – czcionka Times New Roman 10,5 punktów, interlinia 1 pkt, opis ryciny powinien być umieszczony pod rysunkiem. Jeśli tabela albo rysunek zawiera dane pochodzące z cudzej pracy, należy podać pod nią ich źródło.

Numeracja tabel i tytuł powinny być napisane literami i cyframi arabskimi umieszczone nad tabelą. Niedozwolone jest umieszczenie tabel w formacie poziomowym. Szerokość tabel nie może przekraczać szerokość tekstu. Matematyczne formuły powinny być wykonane czcionką Microsoft Equation. Materiały mogą zawierać maksymalnie dwóch współautorów.

Artykuł naukowy powinien zawierać wyniki oryginalnych badań autora / autorów.

Materiały zaakceptowane do publikacji przyjmuje się w języku angielskim oraz w językach państw Unii Euripejskiej.

Przy cytowaniu obowiązkowe jest powoływanie się na źródło umieszczone w bibliografii. Tworzenie spisu literatury w języku angielskim musi być podany wg standardów APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Odpowiedzialność za treść artykułów, wiarygodność danych, faktów, cytatów, poziom samodzielności zdobytych wyników w całości ponoszą autorzy artykułów.

 

Materiały, które nie spełniają określonych wymogów lub nie odpowiadają zaproponowanej tematyce, wysyłane bez przelewu pieniężnego lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane!

 

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – 06.04.2017r. о godzinie 10:00.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa 

SWIFT: BIGBPLPW

Beneficjent: AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6,  42-200 Częstochowa.

Konto bankowe:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068

Tytuł wpłaty: Międzynarodowa Konferencja 2017 (imię i nazwisko uczęstnika). 

Do zobaczenia na konferencji!


PRZYKLADOWY WZOR FORMATU MATERIALOW

NEW ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY DEVELOPMENT

John B. Sitdson

Ph.D., University, e-mail: js@gmail.net, Warsawa, Poland

Abstract. The article deals with the information economy as a new economic system wherein information and knowledge are the main products. It is proved that a central component of an economic system is work with information and use of information systems in the process of management. The author substantiates the requirement for the search of new approaches to the solution of problems of development of institutional structures of information economy.

Keyword: knowledge, information, system, information economy, management.

Introduction 

Global growth of information and telecommunication technologies, on the one hand, and also the necessity of development of scientific knowledge in the area of theory, methodology and practice of informative approach of study of information economy and society, on the other hand, determines topicality of consideration of the process of formation of information economy. Information turns into a strategic resource and factor of acceleration of scientific, technical and technological development and becomes a part of the real economy.

Subtitle of the body 

It presupposes the conceptual comprehension of the process of establishment of an informative and technological method of production and related to it forming of an information paradigm in a modern economic science.

The evolutionary process of the establishment of information society is represented in researches of P. Drucker, who used a notion “information revolutions” (Drucker, 1989). He worked out the theory of the stages of development, which allows deeper understanding of the logic of establishment of information economy.

The term “information economy” was first used in 1976 in works of Mark Porat, an employee of the Stanford Centre and designated by him as a cluster of industries, engaged in the production of modern databases and facilities which provide their application and functioning (Porat, 1978). He is given the credit for introducing a distinction between the primary and secondary information sector of economy. A primary sector, according to his opinion, can be estimated quantitatively, while everything is much more difficult with the secondary one.

The Revolution in the development of information technologies allowed to talk about a global network, which materialized the globalization of economy. New information technologies, in fact, are not simply becoming the instruments of application, but also the processes of development. The system-oriented analysis of the information economy with due regard to the forming informative paradigm of the economic theory requires additional consideration.

sample

Figure. 1. A national software system (Information Economy Report, 2012)

Conclusions and suggestions

Conception of information economy includes fundamental definition of information society. It’s defined as a system of connections and relations between individuals, which appear in the process of interchange of information concerning social and economic activity. Information economy is simultaneously defined as a system of public relations, wherein the information is a basic productive resource.

References 

Drucker, P. F. (1989). The new realities: In government and politics, in economics and business, in society and world view. New York: Harper & Row.

Information Economy Report 2012. (2012). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Information Economy Report (IER). doi:10.18356/c48133e3-en

Porat, M. U. (1978). Global Implications of the Information Society. J Communication Journal of Communication, 28(1), 70-80. doi:10.1111/j.1460-2466.1978.tb01565.x

The new realities: In government and politics/in economics and business/in society and world view. (1989). Choice Reviews Online, 27(04). doi:10.5860/choice.27-2175